• {{mOrganization.name}}

    Bạn đã là thành viên tổ chức


    {{mOrganization.description}}
    {{mOrganization.rate_answer}}% Trả lời {{mOrganization.average_time}} Thời gian {{mOrganization.rate_satisfied}}  Hài lòng

{{e.owner.name}}Bạn hỏi · {{standardTime(e.created_time)}}
{{e.num_bookmark}} người quan tâm Chưa có ai quan tâm · {{e.num_answer}} trả lời

Không có câu hỏi nào trong mục này

{{e.owner.name}}Bạn hỏi · {{standardTime(e.created_time)}}
{{e.num_bookmark}} người quan tâm Chưa có ai quan tâm · {{e.num_answer}} trả lời

Không có câu hỏi nào trong mục này

{{e.owner.name}}Bạn hỏi · {{standardTime(e.created_time)}}
{{e.num_bookmark}} người quan tâm Chưa có ai quan tâm · {{e.num_answer}} trả lời

Không có câu hỏi nào trong mục này

{{e.owner.name}}Bạn hỏi · {{standardTime(e.created_time)}}
{{e.num_bookmark}} người quan tâm Chưa có ai quan tâm · {{e.num_answer}} trả lời

Không có câu hỏi nào trong mục này

{{e.owner.name}}Bạn hỏi · {{standardTime(e.created_time)}}
{{e.num_bookmark}} người quan tâm Chưa có ai quan tâm · {{e.num_answer}} trả lời

Không có câu hỏi nào trong mục này

Chủ đề

Danh sách thành viên đã chọn

Danh sách thành viên của tổ chức

{{userInfo.full_name}} - Admin

{{u.name}} {{u.email}} -

Danh sách người dùng chưa phê duyệt

{{u.name}} {{u.email}}

Tên Email Vai trò Số câu hỏi Số câu trả lời
{{u.name}} {{u.email}} {{u.position }} {{u.number_answer}} {{u.number_question}}